Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng/ Chính sách bảo mật thông tin:

Thông tin cá nhân bao gồm:

Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc, Công ty hoặc thương mại khác

Email, số điện thoại di động

Chúng tôi luôn cam kết mã hóa thông tin cá nhân và không cung cấp số điện thoại của doanh nhân dưới mọi hình thức.

Thời gian lưu trữ thông tin

Tổ chức chúng tôi cam kết có thông tin từ doanh nhân trên hệ thống thương mại và đăng ký thương gia. Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

Top